REGULAMIN

 

1. Wypożyczalnia Kajaków Radomka wypożycza sprzęt wodny, którego jest właścicielem.

2. Wypożyczalnia jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt-organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę wynajmu sprzętu.

3. Sprzęt pływający mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie.

4. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata.

5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku gdy uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.

6. Aby wypożyczyć sprzęt Najemca zobowiązany jest okazać dokument tożsamości i podpisać umowę z Wypożyczalnią.

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i jest zobowiązany używać go zgodnie z przeznaczeniem.

8. Najemca zobowiązuje się dbać o stan techniczny wypożyczonego sprzętu,nie zatapiać go i przewozić taką liczbę soób do jakiej sprzęt jest przeznaczony.

9. Każdy uczestnik spływu zobowiązany są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.

10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

11. Odbiór oraz zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Najemcę i Wypożyczalnię.

12. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu Najemca zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne dni przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny jego wypożyczenia.

13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe na skutek używania sprzętu wodnego.

14. W przypadku utraty,zniszczenia bądź uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca zobowiązany jest pokryć koszty napraw bądź zwrot jego równowartości.

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników podczas spływu, a w szczególności za szkody, jakie mogliby oni wyrządzić na rzecz innych osób lub firm.

16. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów. 

17. Osoby, które naruszają zasady niniejszego regulaminu i zasady bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy.

18. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi Wypożyczalni.

19. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez Wypożyczalnię w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla Wypożyczalni.